• Essentie Privacy Policy Bunnik73

  Bij Bunnik73 zijn wij eerlijk en werken wij met uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor onze administratie. Uiteraard sturen wij u emails en plaatsen wij sfeerbeelden op onze website om u te informeren en de sfeer uit te stralen van wie wij zijn. En belangrijk(!) wij verkopen uw gegevens niet.

  Om ervoor te zorgen dat de hele vereniging op dit gebied hetzelfde denkt en blijft denken hebben wij beleid op dit terrein geschreven, en een aantal practische samenvattingen gemaakt die antwoord geven op de meest voor de hand liggende vragen.

  NB! Al is de essentie van ons privacy beleid niet veranderd sinds 25 mei 2018, wij vonden het belangrijk ons beleid op dit terrein te verduidelijken. Eén van de belangrijkste verbeteringen is het ingestelde loket, mochten er vragen of opmerkingen zijn over ons privacybeleid. Mail dan naar functionaris_gegevensbescherming@bunnik73.nl

 • Privacy Policy Bunnik73

  Bunnik73 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bunnik73 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

   

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

   

  Als Bunnik73 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin vragen hierover heeft neem dan vooral contact met ons op. De gegevens staan onderaan dit document.

   

  UITVOERING:

  1.Verwerking van persoonsgegevens van Verenigingsleden

  Persoonsgegevens van leden worden door Bunnik73 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de verenigingsadministratie.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  Bij aanmelding gaf u toestemming om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

  Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Bunnik73 de volgende persoonsgegevens:

  NAW-gegevens; Telefoon; E-mailadres; Geboortedatum; Geslacht; Bankgegevens; Voorkeurs-wijze van betaling

  Uw persoonsgegevens worden door Bunnik73 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie, voor maximaal 7 jaar.2. Verwerking van foto’s en films (bijzondere persoonsgegeven) van Verenigingsleden

   

  2. Foto’s en films van leden worden door Bunnik73 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de sfeer en identiteit van de vereniging.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Door lid te worden gaf u toestemming om foto’s en films van u in verenigingsverband voor dit doel te verwerken.

  Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Bunnik73 de volgende bijzondere persoonsgegevens:

  Foto’s en films in verenigingsverband; Foto’s en films waarvoor u expliciete toestemming hebt gegeven, door ze te uploaden of te mailen naar de webmaster.

  Uw bijzondere persoonsgegevens worden door Bunnik73 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: Gedurende de periode dat men lid is en uitsluitend op de website van Bunnik73, voor maximaal 7 jaar.

  NB! U kunt te allen tijde uw toestemming voor dit bijzondere persoonsgegeven bij Bunnik73 intrekken. Neem hiervoor contact op met de functionaris gegevensbescherming bij Bunnik73.

  NB2! Bunnik73 kan niet voorkomen dat leden en / of gasten foto’s en films maken van wedstrijden en dus mogelijk van u. Als deze foto’s en films op de site van Bunnik73 terechtkomen dan hebben wij de situatie volledig onder controle en kunnen eenvoudig beeldmateriaal verwijderen als u dat wilt. Bunnik73 kan echter niet voorkomen dat dit soort van materiaal op andere sites terecht komt. In voorkomend geval moet u bij de eigenaar van betreffende site vragen om beeldmateriaal van u te verwijderen.

  NB3! Wij raden ouders en leden af om foto’s en films te maken in de kleedkamer. Van heimelijk gemaakte foto’s en film’s in de kleedkamers wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

   

  3.Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bunnik73 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kan Bunnik73 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  NAW-gegevens; Zakelijk telefoonnummer; Zakelijk E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Bunnik73 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   

  4. Verwerking van persoonsgegevens van sponsor, prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van sponsoren, prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Bunnik73 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Sponsorovereenkomst; Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

  Voor de bovenstaande doelstelling kan Bunnik73 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  NAW-gegevens; telefoonnummer; E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Bunnik73 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor, prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde.

   

  5. Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de vereniging. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  -          Bondsadministratie (KNVB)

  -          Ledensdministratie; Website en financiële-administratie en narrowcasting (Sportlink)

  -          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Mailchimp)

  -          De centrale overheid (Belastingdienst)

  Alle derden staan hierboven genoteerd. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   

  6. Minderjarigen

  Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij aanmelden gaf u als ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger toestemming om persoonsgegevens van uw minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) te verwerken.

   

  7. Bewaartermijn

  Bunnik73 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   

  8. Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  Alle personen die namens Bunnik73 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een verwerkersovereenkomst getekend.

  - laatste controle nog niet gedaan!

  Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  Wij hebben het technisch beheer van ons ledenbestand uitbesteed aan een derde partij, Sportlink. Sportlink maakt back-ups van de data om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  Wij testen en evalueren jaarlijks onze maatregelen;

  - Laatste maal Sept 2019

  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   

  9. Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   

  10. Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   

  11. Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Functionaris_gegevensbescherming@bunnik73.nl