• Bunnik ‘73 Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2019

  19 (ouders van) leden zijn aanwezig, de presentielijst wordt bewaard door de secretaris. 

  1. 1.      Opening

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder vanzelfsprekend de ereleden. De voorzitter maakt melding van de afmeldingen voor de vergadering die van diverse leden zijn ontvangen.

  1. 2.      Mededelingen

  Er zijn geen mededelingen te melden ten behoeve van de vergadering.

  1. 3.      Notulen

  De notulen van de vergadering van 18 november 2018 worden door de vergadering vastgesteld, met dank aan de notulist. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen.  

  1. 4.      Conceptbegroting seizoen 2019 – 2020

  De penningmeester licht aan de hand van een door hem aan de leden verstrekte verkorte weergaven van de winst- en verliesrekening over het lopende jaar toe hoe hij de begroting ziet over het komende seizoen (2019 – 2020). Het bestuur voorziet bij monde van de penningmeester een tekort van € 3.750, waarbij met name opvalt dat de post personeelskosten (in dit geval met name de vrijwilligersvergoedingen) aanmerkelijk is gestegen. Ook de sponsorgelden lopen terug, dit is een nadrukkelijk aandachtspunt voor het bestuur, waarbij wordt opgemerkt dat het hoge prioriteit heeft om iemand te vinden die de aandacht voor sponsoring weer op een hoger plan kan trekken. Verder valt op dat de inkomsten uit de kantine opvallend positief zijn.

  Vanuit de vergadering komt de vraag of het mogelijk is om kosten meer uit te splitsen naar bijvoorbeeld jeugdleden, senioren- en damesvoetbal, dat zou met name vanuit de Technische Commissie handig worden gevonden. De penningmeester antwoordt dat dit in de praktijk wel lastig op te splitsen is, maar dat altijd om specifieke informatie bij hem navraag gedaan kan worden.

  1. 5.      Contributievoorstel voor 2019 – 2020

  De penningmeester licht het voorstel van het bestuur voor de hoogte van de verschillende contributiebedragen voor het komende seizoen toe. Er is in het voorstel sprake van een (betrekkelijk geringe) verhoging van de contributie, nadat deze langere tijd niet meer was verhoogd. De vergadering neemt het voorstel unaniem over na stemming, het bestuur zal de nieuwe bedragen voor het komende seizoen publiceren op de website van de vereniging. De vergadering geeft het bestuur mee om in de communicatie hierover naar de leden mee te nemen dat de contributie in vergelijking met andere sportverenigingen niet hoog te noemen is.

  1. 6.      Stand van zaken SVO Kromme Rijnstreek (meiden/damesvoetbal)

  De voorzitter deelt de vergadering mee wat de stand van zaken is omtrent de samenwerking tussen Odijk en Bunnik als het gaat om het damesvoetbal. De oprichting van een zongenoemde SVO met de naam Krommerijnstreek is in de eindfase. De voetbalverenigingen Bunnik ’73 en SV Odijk zullen lid worden van een op te richten SVO, terwijl de speelsters lid zijn van ofwel Bunnik ’73 ofwel SV Odijk. De bedoeling van deze bundeling van krachten is vanzelfsprekend dat het dames/meidenvoetbal als geheel meer leden zal trekken dan de beide voetbalverenigingen samen kunnen doen. De eerste resultaten van de samenwerking zijn in ieder geval al concreet en positief te noemen. De samenwerking zal aangegaan worden voor in beginsel drie jaren en het bestuur zal telkens de vinger aan de pols houden, om te bezien of de samenwerking ook vanuit het perspectief van de leden van Bunnik ’73 telkens de moeite waard blijft. Namens Bunnik’73 zal een lid van onze vereniging deel gaan uitmaken van het bestuur van de op te richten SVO. Vanuit de vergadering wordt nog opgemerkt dat het belangrijk wordt gevonden dat de letters ‘ SVO’ niet ertoe moeten leiden dat deze samenwerking vooral wordt geassocieerd met Odijk, Bunnik moet met andere woorden voldoende zichtbaar blijven.

  1. 7.      Rondvraag

  Tijdens de rondvraag wordt aan de orde gesteld dat de vereniging kampt met een serieus scheidsrechterstekort. Het bestuur wordt met klem verzocht om hiervoor aandacht te hebben en mee te denken over oplossingen.

  De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.00. De volgende vergadering zal zijn in het najaar van 2020.